Peelrand Wonen

Algemene huurvoorwaarden

Voor alle huurders gelden de Algemene huurvoorwaarden. Hier kunt u de "Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte stichting PeelrandWonen" lezen. Of download de pagina onderaan als PDF.

 

Algemene huurvoorwaarden

huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

stichting PeelrandWonen

 

Artikel 1     Hoe u zich houdt aan deze voorwaarden en uw huurovereenkomst

1.1        Deze voorwaarden zijn onderdeel van uw huurovereenkomst

Staat er in uw huurovereenkomst iets anders dan in deze voorwaarden? Dan geldt wat er in uw huurovereenkomst staat. En niet wat er in deze algemene huurvoorwaarden staat.

 

1.2        In bijzondere gevallen kunnen we afwijken van deze voorwaarden

Dit doen we als we het hier samen over eens zijn. We maken hierover een afspraak. En leggen die vast in de huurovereenkomst, een brief of e-mail.

 

Artikel 2     Als u samen met anderen de woning huurt

2.1     Alle huurders hebben evenveel recht op de woning

         In de huurovereenkomst staat vermeld wie de huurders van de woning zijn.

 

2.2     Elke huurder is verantwoordelijk voor het betalen van alle kosten

Dat betekent dat wij aan 1 huurder kunnen vragen om alle kosten te betalen. Huurders bepalen zelf hoe zij de kosten onderling verdelen. Dit heet hoofdelijk aansprakelijk. Stopt onze huurovereenkomst met een van de huurder(s)? Dan blijven de totale kosten voor uw woning hetzelfde. De huurders die overblijven betalen dit.

 

2.3     Laat het ons zo snel mogelijk weten als uw situatie verandert

         Dit doet u in ieder geval in de volgende gevallen:

§  U gaat trouwen of u gaat een geregistreerd partnerschap aan.

§  U gaat samenwonen.

§  Iemand komt bij u inwonen.

§  Uw partner of een medehuurder verlaat de woning.

§  Uw partner of een medehuurder overlijdt.

§  U gaat scheiden.

Wij laten u dan weten wat de wijziging voor u zal betekenen. Zolang u ons niets laat weten, blijven alle voorwaarden voor u én uw partner gelden. Ook als u officieel al bent gescheiden.

 

Artikel 3     Hoe u de woning in gebruik neemt

3.1     U mag de woning vanaf de ingangsdatum van uw huurovereenkomst  gebruiken

De ingangsdatum staat in uw huurovereenkomst.

 

3.2     U accepteert de woning zoals in de beschrijving staat

In deze beschrijving staat hoe de woning er uitziet op het moment dat u de  woning accepteert. En welke voorzieningen de woning heeft. U krijgt deze beschrijving wanneer u de huurovereenkomst tekent. Door uw handtekening te zetten, accepteert u ook de beschrijving.

 

Misschien neemt u spullen of veranderingen over van de vorige huurder. Dan maken we ook een overnameverklaring. Daarin staat precies wat u van de vorige huurder overneemt en welke afspraken we maken over wat u heeft overgenomen.

 

Artikel 4     Hoe u servicekosten en kosten voor bijvoorbeeld gas, water en licht betaalt

4.1    U betaalt elke maand servicekosten en kosten voor bijvoorbeeld gas, water en licht

Dit staat ook in uw huurovereenkomst. U betaalt mee aan de kosten van de gemeenschappelijke ruimtes van het gebouw. En de zaken en diensten die wij aan u leveren. Zoals kosten voor elektriciteitsverbruik van de lift, complexbeheer en schoonmaakkosten. Deze kosten heten servicekosten.

 

U betaalt zelf de kosten voor bijvoorbeeld gas, water en licht voor uw eigen woning. Dit noemen we nutsvoorzieningen. Meestal heeft u hiervoor zelf een meter in uw woning. Dit noemen we een individuele meter. Heeft u geen individuele meter? Dan zitten de kosten voor bijvoorbeeld gas, water en licht in de servicekosten.

 

U betaalt elke maand een voorschot. Dat is een inschatting van de kosten. Ieder jaar wordt opnieuw gekeken of het voorschot voor het komende jaar nog steeds klopt met de kosten die wij verwachten.

 

4.2     U krijgt elk jaar een eindafrekening van deze kosten

De eindafrekening is een overzicht. Hierop staat hoeveel u in dat jaar had moeten betalen voor servicekosten. Dit verrekenen wij met de kosten die ook echt zijn gemaakt.

 

Heeft u te veel betaald? Dan krijgt u het verschil van ons terug. Heeft u te weinig betaald? Dan betaalt u het verschil aan ons. Dit geldt niet als u de kosten betaalt voor een fonds dat wij hebben opgericht. Zoals het glasfonds en ontstoppingsfonds. Dan is de afrekening hetzelfde als het voorschot.

 

4.3        In de volgende gevallen mogen wij het voorschot veranderen

Dit doen wij altijd binnen de grenzen van de huurovereenkomst en de wet. Als blijkt dat het afgesproken voorschotbedrag te laag of te hoog is, dan stellen we een nieuw voorschotbedrag vast. Dit nieuwe bedrag gaat in vanaf de maand nadat u de eindafrekening (zie artikel 4.2) van ons krijgt. U betaalt dan het nieuwe bedrag als voorschot voor servicekosten en kosten voor bijvoorbeeld gas, water en licht.

 

4.4    Wij mogen zaken en diensten die wij leveren veranderen

Welke zaken en diensten wij aan u leveren staat in de huurovereenkomst. Soms is het nodig daarin iets te veranderen. Dat gaat dan om zaken of diensten die we alleen aan een aantal huurders samen kunnen leveren. Bijvoorbeeld als het gaat om schoonmaak van algemene ruimten of het aanbrengen van zonnepanelen. Wij sturen u daarover dan een brief of e-mail. Ons voorstel stemmen wij af met de bewonerscommissie. Om er zo voor te zorgen dat de belangen van de huurders en ons belang goed zijn afgewogen.

 

Als 70% van de huurders instemt met de wijziging dan laten we u dat weten met een brief of e-mail. De nieuwe afspraken gelden dan ook voor u. Tenzij u binnen 8 weken naar de rechter gaat. Dat kan als u vindt dat u onredelijk benadeeld wordt door de verandering. U kan niet meer naar de rechter als u zelf heeft ingestemd met de verandering.

 

4.5    U mag ons vragen om zaken en diensten die wij leveren te veranderen

         Meestal gaan we daarmee akkoord als:

§  uw belang groot genoeg is om de verandering door te voeren, en

§  de verandering onze belangen niet schaadt op een onredelijke manier, en

§  de verandering gaat over zaken en diensten die we alleen aan een aantal huurders samen kunnen leveren. En meer dan 70% van deze huurders heeft ingestemd met de verandering.

 

4.6    Er zijn heffingen, belastingen of andere kosten die wij aan de overheid  betalen. Als die kosten eigenlijk voor u zijn, dan moet u deze kosten aan ons terugbetalen zodra wij u daar om vragen.

Denkt u bijvoorbeeld aan:

§  de afvalstoffenheffing en waterschapslasten, voor zover deze betrekking hebben op het feitelijk gebruik van de woning en gemeenschappelijke ruimtes;

§  milieuheffingen, zoals rioolheffing en verontreinigingsheffing oppervlaktewateren, de bijdrage zuiveringskosten afvalwater en/ of aanslagen of heffingen op grond van enige milieuwet.

 

Artikel 5     Hoe u uw energieleverancier kiest

Er zijn verschillende mogelijkheden.

 

5.1     U kiest zelf een energieleverancier

Als niet in de overeenkomst is afgesproken dat wij u gas, water of licht leveren dan bent u verplicht om zelf een overeenkomst voor energie af te sluiten met een energieleverancier. Dit doet u vanaf het moment dat de huurovereenkomst ingaat. U houdt zich aan de afspraken met de energieleverancier en netbeheerder.

 

U betaalt zelf de rekeningen van uw energieleveranciers of netbeheerders. Wij zijn daarvoor niet aansprakelijk.

5.2     U sluit een overeenkomst af met de leverancier van stadsverwarming of andere collectieve warmtevoorziening

Dit noemen we duurzaam gecertificeerde warmte. Dit geldt alleen als er voor uw woning bijvoorbeeld stadsverwarming, blokverwarming of een WKO installatie beschikbaar is. En als uw woning geen gasaansluiting heeft.

 

Artikel 6     Wat onze plichten zijn

6.1     Wij nemen maatregelen tegen onze huurders die voor overlast zorgen

Wij doen alles wat wij kunnen om ervoor te zorgen dat u rustig en fijn in de woning kunt wonen. Ervaart u ernstige overlast van een van onze andere huurders, die u in redelijkheid niet hoeft te verwachten, dan nemen wij passende maatregelen nemen. Maar wij zijn niet verantwoordelijk voor overlast door anderen dan onze eigen huurders. Daartegen kunnen wij namelijk niet zo veel doen.

 

6.2     Wij repareren gebreken aan uw woning als u dat vraagt.

Wij hoeven dat niet te doen in deze situaties:

§  Als het gebrek door uw schuld is ontstaan.

§  Het gaat om kleine en eenvoudige herstellingen die voor uw rekening komen. Zie artikel 7.6.

§  Het is onmogelijk om het gebrek te repareren.

§  De reparatie is te duur. Het is niet redelijk om herstel of vervanging te vragen.

 

Dit leggen we altijd uit. En we gaan op zoek naar andere oplossingen.

 

6.3    In deze gevallen mag u gebreken zelf repareren

Bijvoorbeeld als u ons vraagt een gebrek te repareren en wij repareren het niet.  Heeft u ons hier in een brief of e-mail nog een tweede keer om gevraagd? Dan mag u daarna het gebrek zelf (laten) repareren. De kosten hiervan mag u van de huur aftrekken. Deze kosten moeten wel redelijk zijn. En moet u kunnen bewijzen met een rekening. Ook moet u de werkzaamheden goed uitvoeren, volgens de regels en aanwijzingen van vakmensen.

 

6.4     In deze gevallen kan u ons om vergoeding van uw schade vragen

§  De schade komt door een gebrek dat er al was toen u de huurovereenkomst tekende, en wij wisten toen al van het gebrek of we hadden dat moeten weten.

§  Het gebrek door onze schuld is ontstaan ná het ingaan van de huurovereenkomst.

 

In alle andere gevallen dat u schade lijdt door een gebrek aan het gebouw of door een gebrek aan door ons aan u geleverde zaken of zijn wij niet aansprakelijk.

 

 

 

6.5     U moet zelf een inboedelverzekering afsluiten

Als bijvoorbeeld door lekkage of brand uw vloerbedekking of meubilair stuk gaat, zijn wij daarvoor niet aansprakelijk. Dat zijn wij alleen in de situatie van artikel 6.4. Met een inboedelverzekering betaalt uw verzekeraar (een deel van) kosten voor vervanging of herstel. Zonder inboedelverzekering moet u dat zelf betalen.

 

Artikel 7     Wat uw plichten zijn

7.1     U betaalt ons elke maand een bedrag via een automatische incasso

Dit bedrag bestaat uit de huur en servicekosten. En misschien stookkosten en de kosten voor bijvoorbeeld gas, water en licht. U betaalt het bedrag vóór de eerste van de maand. Behalve als we iets anders hebben afgesproken.

 

Bijvoorbeeld: de huur en servicekosten voor mei betaalt u vóór 1 mei.

 

U betaalt extra kosten als u niet op tijd betaalt. U betaalt dan rente over het bedrag dat u niet op tijd betaalt. U betaalt deze rente vanaf de eerste dag dat u niet op tijd heeft betaald.

 

7.2     Als u ons heeft gemachtigd om het bedrag iedere maand van uw rekening te schrijven

Dan zorgt u dat er op de eerste werkdag van de maand genoeg geld op uw rekening staat. Kunnen wij 3 maanden achter elkaar de huur niet automatisch afschrijven? Dan stopt uw machtiging. U krijgt dan iedere maand een factuur van ons die u zelf op tijd moet betalen. U betaalt dan ook extra administratiekosten.

 

7.3     U mag geen geld verrekenen

Behalve als u dit doet in het geval zoals hierboven beschreven in artikel 6.3.

De kosten hiervan kunt u dan verrekenen met geld dat u aan ons moet betalen.

 

7.4     U meldt (dreigende) schade aan de woning meteen

Vooral schade door brand, storm, water of vorst. Is er schade? Of denkt u dat er binnenkort schade kan ontstaan? Of heeft de woning een gebrek waardoor schade zou kunnen ontstaan? Dan laat u dat zo snel mogelijk aan ons weten in een brief of e-mail.

Meldt u niet of niet op tijd gebreken? Dan kan er schade aan uw woning ontstaan. U moet dan  de kosten voor die reparaties zelf te betalen. Ook moet u zelf de kosten betalen van schade aan de woning die door uw schuld is veroorzaakt. 

 

7.5     U houdt uw tuin, balkon en gemeenschappelijke ruimtes netjes

U legt uw tuin aan, u onderhoudt uw tuin en u gebruikt deze alleen als sier- of moestuin. U gebruikt uw tuin of balkon niet om spullen die daar niet horen op te slaan. Zoals vuilniszakken. U mag de tuin niet gebruiken als parkeerplaats en u plaatst geen fietsen op het balkon of de galerij. Ook laat u hier geen huisdieren uit. Dat geldt ook voor de gemeenschappelijke ruimtes, zoals het achterpad, portiek en de galerij.

Plant u struiken of bomen of wilt u bijvoorbeeld een schutting plaatsen? Dan overlegt u met ons en uw buren. U volgt ook de regels van de gemeente.

Gaat u verhuizen? En heeft u grote bomen of planten in de tuin gezet? Dan  kunnen wij u vragen die  op eigen kosten te (laten) weghalen.

Misschien heeft u ook een tuincontract. Daarin staan dan de afspraken over uw tuin.

 

7.6     U doet en betaalt kleine reparaties zelf

En u houdt zich aan het besluit kleine herstellingen. De overheid maakt dit besluit. Dat betekent dat u kleine reparaties aan uw woning of tuin goed uitvoert of laat uitvoeren. U houdt zich daarbij goed aan de regels en aanwijzingen van vakmensen. Misschien heeft u ook een serviceabonnement. Daarin staan dan de afspraken kleine reparaties. 

 

Artikel 8     Hoe u de woning gebruikt

8.1     U onderhoudt en gebruikt de woning netjes

Dat doet u zoals wij dat kunnen verwachten van een goede huurder.

 

8.2     U woont zelf in uw gehuurde woning. Uw gehuurde woning is uw hoofdverblijf.

Dat betekent dat u feitelijk in deze woning woont en dat u geen andere woning heeft waar u voor langere tijd woont. Het betekent ook dat u niet iemand anders in de woning laat wonen. Behalve als het gaat om uw partner of uw nog thuiswonende kinderen. Iemand anders in de woning laten wonen mag alleen als wij per brief of e-mail toestemming geven.

 

Krijgen wij signalen dat u niet meer in uw woning woont? Of dat u voor een langere periode ergens anders woont? Dan verwachten we van u dat u ons uitlegt hoe de situatie is. U moet feiten en omstandigheden aandragen waaruit blijkt dat ons vermoeden niet klopt.

Stellen wij vast dat u zelf niet meer in uw woning woont? Dan zullen wij de rechter vragen de huurovereenkomst te beëindigen. Wij kunnen de woning dan toewijzen aan een iemand anders die een woning zoekt. 

 

8.3     U schrijft zich in bij de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente

U blijft op dit adres ingeschreven staan zolang u de woning van ons huurt. Als de huur eindigt moet u zich weer uitschrijven.

 

8.4     U mag geen spullen plaatsen in de gemeenschappelijke ruimtes

Met gemeenschappelijke ruimtes bedoelen we de ruimtes die u deelt met andere huurders. Bijvoorbeeld het trappenhuis, de lift, de galerijen en buitenruimten.

 

U houdt gemeenschappelijke ruimtes vrij. En u houdt zich altijd goed aan onze aanwijzingen die om brand te voorkomen. U mag in de gemeenschappelijke ruimtes, die bij de woning horen zoals de galerijen of het portiek dus geen fietsen of scootmobielen stallen. Ook mag u geen huisraad, afval of andere spullen neerzetten. 

 

Doet u dit toch, dan mogen wij deze zaken weghalen. U betaalt ons een boete van € 30,- per dag met een maximum van € 3.000,-. Daarnaast mogen we u nog steeds vragen zich aan de regels te houden. En we mogen u vragen de schade te betalen.

 

Als wij u vragen deze boete te betalen, dan zullen wij niet ook nog een andere boete uit deze algemene huurvoorwaarden van u vragen voor dezelfde overtreding.

 

8.5     U gebruikt uw woning niet voor een bedrijf

Dit mag alleen als:

§  U vooraf onze toestemming krijgt in een brief of e-mail.

§  Wonen de hoofdbestemming blijft van de woning.

§  De activiteiten van het bedrijf op geen enkele manier storend zijn voor uw buren en omwonenden.

§  U zich houdt aan alle wetten en regels.

 

U mag de woning niet gebruiken voor toeristische doeleinden of als seksinrichting.

 

8.6     U zorgt dat u de woning netjes inricht

Dat betekent dat u zorgt voor raambedekking, zoals gordijnen, lamellen of rolgordijnen. Ook richt u de woning in met meubels. En u legt vloerbedekking die voldoende geluidwerend is.

 

8.7     U bewaart geen verboden goederen of brandbare, ontvlambare of explosieve stoffen in uw woning

Zoals bijvoorbeeld benzine, niet voor thuisgebruik bedoelde chemische middelen, lachgas of vuurwerk. Dit is gevaarlijk. Maar ook wapens of gestolen goederen horen niet in uw woning.

 

8.8     U komt niet op het dak

Ook mag u niet in de goten lopen of staan. Behalve als u toestemming van ons heeft in een brief of e-mail.

 

8.9     U houdt zich aan de woonafspraken

Dit zijn de woonafspraken die gelden voor het gebouw waarin u woont.

 

8.10   U maakt geen reclame aan de buitenkant van de woning

U hangt geen aanplakbiljetten, reclameborden of andere bekendmakingen op aan de muren of buitendeuren van uw woning of het gebouw waarin u woont. Behalve als u hiervoor toestemming van ons heeft in een brief of e-mail.

 

 

8.11   U hangt geen (beveiligings)camera’s op die de openbare weg filmen

En u richt deze camera’s ook niet op anderen. Behalve als u hiervoor toestemming van ons heeft in een brief of e-mail. U mag wel een (beveiligings)camera ophangen die alleen uw eigen tuin en/of voordeur filmt.Downloads

Algemene huurvoorwaarden
Terug naar boven