Peelrand Wonen

Leefbaarheid

Het leefbaarheidsbudget

Bewoners spelen zelf een belangrijke rol bij het leefbaar houden van hun buurt. PeelrandWonen stimuleert initiatieven op het gebied van leefbaarheid door het beschikbaar stellen van een bedrag. Hoe dient u een aanvraag in en komt u hiervoor ook in aanmerking?

Leefbaarheid 1De leefbaarheid van elke buurt wordt door heel veel factoren bepaald. Het leefbaarheidsbudget is bedoeld om inwoners van Boekel uit te dagen actief bij te dragen aan de leefbaarheid in hun eigen buurt. Om direct in te kunnen spelen op aanvragen op het gebied van de leefbaarheid is het leefbaarheidsbudget beschikbaar. Dit budget wordt ingezet om initiatieven van onze huurders te ondersteunen. Onder leefbaarheid verstaat PeelrandWonen naast direct zichtbare aspecten, zoals de kwaliteit van het wonen en de woonomgeving, ook niet zichtbare aspecten als veiligheid, saamhorigheid en betrokkenheid. Leefbaarheid is dus een heel breed begrip. Het gaat om alles wat te maken heeft met plezierig wonen en samen leven. PeelrandWonen ziet graag creatieve en vernieuwende ideeën die kunnen bijdragen aan een prettige leefomgeving. 

Wie kan de aanvraag indienen?

Alle huurders van PeelrandWonen mogen een aanvraag indienen. Wij willen u vragen om uw idee bij voorkeur via het aanvraagformulier leefbaarheidsbudget bij ons in te dienen. Heeft u na het lezen van de informatie op dit formulier nog vragen? Mail ons dan via info@peelrandwonen.nl onder vermelding van Leefbaarheidsinitiatief.

Alle initiatieven worden door PeelrandWonen besproken met de gemeente en Huurdersraad Onder de Pannen. Deze partijen besluiten gezamenlijk welke initiatieven ondersteund worden en in welke mate.


De bijdrage

Per activiteit kunt u een éénmalige financiële bijdrage ontvangen. Afhankelijk van de aanvraag wordt bekeken of het initiatief volledig of gedeeltelijk financieel ondersteund wordt. We kunnen ook materialen of andere ondersteuning aanbieden. U kunt meerdere aanvragen tegelijkertijd indienen, zolang het verschillende activiteiten betreft.


Voorwaarden waaraan uw idee moet voldoen om in aanmerking te komen voor een leefbaarheidsbudget?

Leefbaarheid 2Voor het indienen van nieuwe initiatieven en ideeën zijn een aantal spelregels opgesteld. Deze zijn bedoeld om enige richting te geven, maar zijn zo geformuleerd dat er veel ruimte is bij het indienen van de initiatieven. Activiteiten en projecten moeten passen binnen één of meer ondergenoemde kaders.

De activiteit zorgt voor:

 1. een schone leefomgeving, met een goede technische staat;
 2. het vergroten van het veiligheidsgevoel;
 3. het stimuleren van duurzaam gedrag;
 4. het bevorderen van de leefbaarheid;
 5. het bevorderen van de sociale samenhang;
 6. het bevorderen van de arbeidsparticipatie.

Naast de inhoudelijke kaders zijn er ook een aantal aanvullende randvoorwaarden van toepassing:

 1. het initiatief is niet strijdig met de wet en/of andere regelgeving;
 2. het initiatief dient geen privébelang;
 3. er moet sprake zijn van voldoende zelfwerkzaamheid door de bewoners;
 4. bewoners treden op als opdrachtgever;
 5. er is aantoonbaar draagvlak in de buurt;
 6. het initiatief mag niet leiden tot extra kosten in de toekomst.
Terug naar boven