Peelrand Wonen

Leefbaarheid

Het leefbaarheidsbudget

Bewoners spelen zelf een belangrijke rol bij het leefbaar houden van hun buurt. PeelrandWonen stimuleert initiatieven op het gebied van leefbaarheid. We stellen hiervoor  een bedrag beschikbaar. Hieronder leest u wat de voorwaarden zijn. En hoe u een aanvraag kunt doen.

Leefbaarheid 1Met het leefbaarheidsbudget ondersteunen we initiatieven van onze huurders. We vinden het belangrijk dat mensen actief bijdragen aan de leefbaarheid in hun eigen buurt. Onder leefbaarheid verstaat PeelrandWonen direct zichtbare aspecten, zoals de kwaliteit van het wonen en de woonomgeving. Maar ook niet zichtbare aspecten als veiligheid, saamhorigheid en betrokkenheid. Leefbaarheid is dus een heel breed begrip. Het gaat om alles wat te maken heeft met plezierig wonen en samen leven. PeelrandWonen ziet graag creatieve en vernieuwende ideeën die kunnen bijdragen aan een prettige leefomgeving. 

Wie kan de aanvraag indienen?

Alle huurders van PeelrandWonen mogen een aanvraag indienen. Wij willen u vragen om uw idee bij voorkeur via het aanvraagformulier leefbaarheidsbudget bij ons in te dienen. Heeft u na het lezen van de informatie op dit formulier nog vragen? Mail ons dan via info@peelrandwonen.nl onder vermelding van Leefbaarheidsinitiatief.

PeelrandWonen bespreekt alle initiatieven met de gemeente en Huurdersraad Onder de Pannen. Deze partijen besluiten gezamenlijk welke initiatieven we ondersteunen en in welke mate.


De bijdrage

Per activiteit kunt u een éénmalige financiële bijdrage ontvangen. Afhankelijk van de aanvraag bekijken we of we het initiatief volledig of gedeeltelijk financieel ondersteunen. We kunnen ook materialen of andere ondersteuning aanbieden. U kunt meerdere aanvragen tegelijkertijd indienen, zolang het verschillende activiteiten betreft.


Voorwaarden voor een leefbaarheidsbudget

Leefbaarheid 2Voor het indienen van nieuwe initiatieven en ideeën zijn een aantal spelregels opgesteld. Deze zijn bedoeld om enige richting te geven, maar zijn zo geformuleerd dat er veel ruimte is bij het indienen van de initiatieven. Activiteiten en projecten moeten passen binnen één of meer ondergenoemde kaders.

 

 

 

 

De activiteit zorgt voor:

 1. een schone leefomgeving, met een goede technische staat;
 2. het vergroten van het veiligheidsgevoel;
 3. het stimuleren van duurzaam gedrag;
 4. het bevorderen van de leefbaarheid;
 5. het bevorderen van de sociale samenhang;
 6. het bevorderen van de arbeidsparticipatie.

Naast de inhoudelijke kaders zijn er ook een aantal aanvullende randvoorwaarden van toepassing:

 1. het initiatief is niet strijdig met de wet en/of andere regelgeving;
 2. het initiatief dient geen privébelang;
 3. er moet sprake zijn van voldoende zelfwerkzaamheid door de bewoners;
 4. bewoners treden op als opdrachtgever;
 5. er is aantoonbaar draagvlak in de buurt;
 6. het initiatief mag niet leiden tot extra kosten in de toekomst.
Terug naar boven