Peelrand Wonen

Beloningsbeleid

De bezoldiging van de directeur-bestuurder en de leden van de Raad van Commissarissen voldoen aan de vigerende wettelijke regelingen, in het bijzonder de Wet Normering Topinkomens en de staffel die de Minister heeft opgesteld voor de sector Woningcorporaties. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd door de accountant. De VTW kent sinds 2015 een voor alle leden bindende ‘Beroepsregel bezoldiging commissarissen’. De bezoldigingsmaxima in de beroepsregel liggen lager dan in de WNT. De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen voldoet aan deze beroepsregel.

In het jaarverslag wordt ieder jaar gerapporteerd over de bezoldiging van de directeur-bestuurder en de leden van de Raad van Commissarissen.

Terug naar boven