Peelrand Wonen

Visitatierapport

Bestuurlijke reactie op de Maatschappelijke visitatie van PeelrandWonen in 2020:

PeelrandWonen werkt dagelijks aan 5 dromen, die wij in onze visie hebben beschreven.
De overkoepelende droom is: ‘wonen zonder zorgen’. Zal deze droom ooit werkelijkheid worden?
Hoogstwaarschijnlijk niet, maar we kunnen er wel elke dag een stapje dichterbij komen. En hoe mooi is het dan om door een visitatie terug te kunnen zien dat wij inderdaad stappen zetten in de
gewenste richting en dat onze belanghebbenden dit waarderen. Ten opzichte van de vorige visitatie uit 2015 zien wij op alle prestatievelden een gestegen waardering. Waar het gemiddelde cijfer in 2015 een 6,8 was, is dat nu een 7,1 en daar zijn wij heel gelukkig mee. Tegelijkertijd komt onze ambitie naar voren om het nog beter te gaan doen. Het visitatierapport biedt ons daarbij
waardevolle aanknopingspunten.

Maar alvorens daar verder op in te gaan mag eerst dank worden uitgesproken naar alle betrokkenen. We willen graag de complimenten uitspreken naar de visitatiecommissie van Raeflex, die op zorgvuldige wijze vorm en inhoud heeft gegeven aan het proces en wist te komen met scherpe analyses en verbeterpunten. Ook dank aan de gemeente Boekel, de Huurdersraad Onder de Pannen, BrabantZorg en het Dorpsteam voor het leveren van hun bijdrage.
Wij herkennen ons als organisatie in de omschrijving die de commissie van onze corporatie geeft en we zijn trots op de door de commissie opgevoerde sterke punten van onze organisatie. Met name de maatschappelijke waardering voor PeelrandWonen als kleine lokaalgebonden corporatie, die haar activiteiten voortdurend toetst aan de betekenis voor onze huurders en woningzoekenden in Boekel en Venhorst. Met deze basis wordt dagelijks vorm gegeven aan onze kernwaarden.

Het grootste voordeel in Boekel, is tegelijkertijd ook onze grootste valkuil. De lijnen binnen
PeelrandWonen en met de belangenhouders zijn zeer kort. Hierdoor is het mogelijk om snel te
handelen en gewenste effecten te behalen. Gevaar is dat dit soms ‘te’ snel gaat en er al enthousiast in de operatie wordt gesprongen, zonder dat dit strategisch voldoende is verankerd of getoetst.
En vaak is dit ook niet nodig en is het achterliggende gevoel goed en in lijn met de bedoeling, maar het strategisch kader geeft ook rust en comfort en helpt om de acties meer te duiden.
Een strategisch kader helpt ook om de kansen in samenwerking met allerlei partijen beter uit te
nutten. De verbetersuggestie om met name rond thema’s als leefbaarheid en duurzaamheid meer gezamenlijk de visie en doelen te bespreken met belangenhouders, alvorens tot concrete actie over te gaan, wordt dan ook zeer gewaardeerd.

De uitkomsten van de visitatie vormen een waardevolle input voor de actualisatie van onze visie en jaarplanningen en geven ons belangrijke agenda-onderwerpen voor het contact met onze
belanghebbenden. Vol enthousiasme gaan we dan ook met onze huurders, belanghebbenden en
medewerkers verder met het realiseren van onze gezamenlijke dromen.

PeelrandWonen, september 2020


Martijn van Straaten, directeur-bestuurder

Anouschka van Laarhoven, voorzitter Raad van Commissarissen

Downloads
Visitatierapport PeelrandWonen 2020
Terug naar boven