Peelrand Wonen

Passend toewijzen

Inkomensgrenzen en Passend Toewijzen

In 2021 gold voor alle huishoudens eenzelfde inkomensgrens voor toegang tot de sociale huursector. Per 1 januari 2022 wordt er voor een periode van drie jaar onderscheid gemaakt tussen eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens. In 2023 gelden de volgende inkomensgrenzen:

Inkomensgrens eenpersoonshuishoudens: € 44.035
Inkomensgrens meerpersoonshuishoudens: € 48.625

Sinds 2022 moeten corporaties in principe 92,5% van de woningen toewijzen aan deze doelgroep. Ze mogen maximaal 7,5% vrij toewijzen. 

De overheid heeft regels opgesteld om sociale huurwoningen passend toe te wijzen aan nieuwe huurders. Met passend toewijzen wil de overheid zorgen dat mensen met de laagste inkomens niet een voor hen te dure woning kunnen huren. Woningcorporaties zijn verplicht om zich aan deze regels te houden. Uw jaarinkomen, leeftijd en uw huishoudgrootte bepalen voor welke woningen u in aanmerking komt.
Deze toewijzingsregels gelden alleen voor nieuwe huurcontracten.

Jaarinkomen

Onder jaarinkomen verstaan we:
- uw gezamenlijke bruto verzamelinkomen;
- het inkomen van uw partner en andere mensen die bij u inwonen telt mee;
- het inkomen van uw kinderen telt niet mee. 

We toetsen het inkomen aan de hand van het verzamelinkomen zoals deze bekend is bij de Belastingdienst. We kijken naar de aanslag (let op: niet aangifte) of inkomensverklaring van de Belastingdienst. Indien het huidig inkomens afwijkt, toetsen wij op basis van huidige salarisstroken of uitkeringspecificaties. 

Jongeren tot 23 jaar

Jongeren tot 23 jaar hebben slechts recht op huurtoeslag indien de huurprijs niet hoger is dan €452,20 en hun inkomen niet hoger is dan €25.475. Een uitzondering zijn jongeren met een inwonend kind (of kinderen).

Inkomen te hoog en meer dan 10 uur zorg per week?

Is uw inkomen te hoog voor de geadverteerde woning? En heeft iemand in uw huishouden een indicatie voor meer dan 10 uur persoonlijke zorg per week? Dan komt u soms toch in aanmerking voor een huurwoning. Neem contact op met ons.

Uitzondering voor ouderen met vermogen

Voor ouderen met een inkomen tot de inkomensgrens voor passend toewijzen, maar met een hoog vermogen, is een uitzondering voor passend toewijzen mogelijk. Zij kunnen een duurdere woning huren die beter past bij hun woonwensen. Voor de hoogte van het vermogen is aangesloten bij de grens zoals die geldt voor de Wet op de zorgtoeslag. Deze is € 127.582 (prijspeil 2023) voor huishoudens zonder toeslagpartner en € 161.329 (prijspeil 2023) voor huishoudens met een toeslagpartner. Door deze regels kunnen ouderen soms een iets duurdere woning huren dan wat op basis van hun inkomen mogelijk is.

Schema passend toewijzen

Om het voor u wat duidelijker te maken hebben wij de grenzen (prijspeil 2023) in het onderstaande schema verwerkt.
Heeft u hierover nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 0492 – 32 44 05.

Schema 2023:
Schema passend toewijzen 2023

Downloads
Schema passend toewijzen 2023
Terug naar boven