Peelrand Wonen

Passend toewijzen

Inkomensgrenzen en Passend Toewijzen

In 2021 gold voor alle huishoudens eenzelfde inkomensgrens voor toegang tot de sociale huursector. Per 1 januari 2022 wordt er voor een periode van drie jaar onderscheid gemaakt tussen eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens:

Inkomensgrens eenpersoonshuishoudens: € 40.765
Inkomensgrens meerpersoonshuishoudens: € 45.014

De overheid heeft regels opgesteld om sociale huurwoningen passend toe te wijzen aan nieuwe huurders. Met passend toewijzen wil de overheid zorgen dat mensen met de laagste inkomens niet een voor hen te dure woning kunnen huren. Woningcorporaties zijn verplicht om zich aan deze regels te houden. Uw jaarinkomen en uw huishoudgrootte bepalen voor welke woningen u in aanmerking komt.
Deze toewijzingsregels gelden alleen voor nieuwe huurcontracten.

Jaarinkomen

Onder jaarinkomen verstaan we:
- uw gezamenlijke bruto jaarinkomen;
- het inkomen van uw partner en andere mensen die bij u inwonen telt mee;
- het inkomen van uw kinderen telt niet mee. 

Jongeren tot 23 jaar

Jongeren tot 23 jaar hebben slechts recht op huurtoeslag indien de huurprijs niet hoger is dan €442,46 en hun inkomen niet hoger is dan €24.075. Een uitzondering zijn jongeren met een inwonend kind (of kinderen).

Inkomen te hoog en meer dan 10 uur zorg per week?

Is uw inkomen te hoog voor de geadverteerde woning? En heeft iemand in uw huishouden een indicatie voor meer dan 10 uur persoonlijke zorg per week? Dan komt u soms toch in aanmerking voor een huurwoning. Neem contact op met ons.

Uitzondering voor ouderen met vermogen

Voor ouderen met een inkomen tot de inkomensgrens voor passend toewijzen maar met een hoog vermogen is een uitzondering voor passend toewijzen mogelijk, zodat zij wanneer zij dat wensen een duurdere woning kunnen huren die beter past bij hun woonwensen. Voor de hoogte van het vermogen is aangesloten bij de grens zoals die geldt voor de Wet op de zorgtoeslag. Deze is € 120.020 (prijspeil 2022) voor huishoudens zonder toeslagpartner en € 151.767 (prijspeil 2022) voor huishoudens met een toeslagpartner. Door deze regels kunnen ouderen soms een iets duurdere woning huren dan waarvoor zij op basis van hun inkomen in aanmerking komen.

Schema passend toewijzen

Om het voor u wat duidelijker te maken hebben wij de grenzen (prijspeil 2022) in het onderstaande schema verwerkt.
Heeft u hierover nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 0492 – 32 44 05.

Schema 2022:
Schema passend toewijzen 2022

Downloads
Schema passend toewijzen 2022
Terug naar boven