Peelrand Wonen

Privacystatement

Datum: 4 september 2018

Inleiding
PeelrandWonen is een ambitieuze en sociaal betrokken woningcorporatie in de gemeente Boekel. Vanaf het begin richt PeelrandWonen zich vooral op het bouwen en beheren van betaalbare huurwoningen. Natuurlijk leggen wij het accent ook sterk op zorg, leefbaarheid en maatschappelijk welbevinden. Wij beheren en verhuren ca. 600 woningen die verdeeld zijn over de kernen Boekel en Venhorst. Voor het verhuren van onze woningen verwerken we persoonsgegevens. We verwerken deze gegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd om de privacy van onze huurders te beschermen. Regels over het beschermen van de privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. PeelrandWonen handelt binnen de kaders van de wet.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn naar een persoon. Voorbeelden hiervan zijn naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer.

Bent u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?
Soms zijn we wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te vragen, bijvoorbeeld uw inkomensgegevens voor de verantwoording van het verhuren van onze woningen. Persoonsgegevens hebben we ook nodig om onze woningen en onze dienstverlening aan u aan te kunnen bieden. Bijvoorbeeld voor het opmaken van een huurovereenkomst of om u in te kunnen schrijven als woningzoekende.

Gegevens verzameld bij anderen?
Ter preventie van overlast, woonfraude en hennep ontvangen we soms ook persoonsgegevens van maatschappelijke instanties, zoals de politie.

Welke persoonsgegevens verzamelen we en waarvoor gebruiken we deze gegevens?

1. NAW en contactgegevens

Dit zijn uw voornamen, voorletters, achternaam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum. We gebruiken de NAW-gegevens ook van uw medehuurders en/of medebewoners. Deze gegevens gebruiken we voor:

Het verwerken van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren of aangaan van een overeenkomst of het voldoen aan een wettelijke verplichting. We hebben een gerechtvaardigd belang voor het onderzoeken van de kwaliteit van onze dienstverlening, zodat we deze ook kunnen verbeteren.

2. Inkomensgegevens
Voor het passend toewijzen van een woning vraagt PeelrandWonen om uw inkomensgegevens. Het passend toewijzen is een wettelijke verplichting waaraan we moeten voldoen.


3. Gegevens met betrekking tot de huurbetaling
Met uw toestemming registreren we uw bankrekeningnummer om uw betalingen te incasseren en uit te betalen. Daarnaast zet PeelrandWonen zich in om huurachterstanden te beperken. Hiervoor kunnen gegevens met betrekking tot uw situatie worden verwerkt. De huurbetaling behoort tot de huurovereenkomst.

4. Bijzondere persoonsgegevens
In een aantal gevallen kan het nodig zijn om bijzondere persoonsgegevens en/of gegevens van gevoelige aard van u te verwerken. Denk aan:

PeelrandWonen verwerkt deze gegevens uitsluitend als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren en/of handhaven van de huurovereenkomst. Daarnaast kan PeelrandWonen deze gegevens verwerken als dat gerechtvaardigd en noodzakelijk is om de belangen van de organisatie te behartigen en/of de veiligheid van medewerkers, bewoners en/of ingeschakelde derden te waarborgen. Het gerechtvaardigd belang van PeelrandWonen om deze gegevens te verwerken, is het zorgen voor een kwalitatief goede leefomgeving, bestrijden van overlast, woonfraude en hennepkwekerijen. De verwerking van deze gegevens vindt plaats binnen de wettelijke kaders en omvat niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk is.

Delen we de gegevens met andere partijen?
PeelrandWonen deelt uw persoonsgegevens met organisaties die zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de huurovereenkomst. Dit zijn bijvoorbeeld elektriciens en glazenwassers. Deze organisaties krijgen alleen de benodigde gegevens, zoals uw adres en eventueel uw telefoonnummer voor het maken van een afspraak.

PeelrandWonen werkt ook samen met bijvoorbeeld zorginstellingen of de politie. Dit heeft te maken met het mogelijk maken van wonen met zorg of bestrijden van onrechtmatige bewoning.

Daarnaast maakt PeelrandWonen gebruik van een aantal softwareprogramma’s. De leveranciers van deze programma’s hebben toegang tot de persoonsgegevens en maken back-ups voor ons. De leveranciers zijn onze verwerkers. Dat betekent dat we een verwerkersovereenkomst met hen hebben afgesloten, waarin afspraken zijn gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Tevens willen we onze dienstverlening blijven verbeteren. Daarom maken we gebruik van een huurderstevredenheidsonderzoek. Hiervoor worden uw naam, adres en telefoonnummer of e-mailadres gedeeld met het onderzoeksbureau.

PeelrandWonen zorgt ervoor dat de gegevensuitwisseling binnen de wettelijke kaders valt. Dit houdt onder andere in dat organisatorische en technische maatregelen zijn genomen om u te kunnen verzekeren dat de privacy gewaarborgd is.

Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?
PeelrandWonen gebruikt uw persoonsgegevens alleen binnen de EU. Aangezien de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing is binnen de EU, zijn uw persoonsgegevens in beginsel altijd passend beschermd.

Hoe beveiligen we uw gegevens?
Alle personen die werkzaam zijn bij of voor PeelrandWonen zijn verplicht tot geheimhouding. Behalve als hun taak of een wettelijk voorschrift tot mededeling verplicht. Zij hebben alleen toegang tot persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor het uitoefenen van hun functie. Overige informatie wordt niet aan hen verstrekt. We treffen daarnaast technische en organisatorische maatregelen voor het beveiligen van uw gegevens zodat ze niet onrechtmatig verwerkt kunnen worden. Bijvoorbeeld  het gebruik van encryptie en het trainen van onze medewerkers op het gebied van privacy. We zorgen ervoor dat organisaties met wie we uw persoonsgegevens delen dezelfde maatstaven aanhouden. Gaat er ondanks onze beveiliging iets mis en kan dat nadelig zijn voor u? Dan informeren we u daarover zo snel mogelijk.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Als de termijnen verstreken zijn, dan vernietigen we uw gegevens.

We slaan geen BSN of kopieën van identiteitsbewijzen meer op binnen PeelrandWonen. Deze gegevens zijn in het verleden wel door ons verwerkt. Deze gegevens worden door het hanteren van de bewaartermijn middels natuurlijk verloop uit onze bestanden verwijderd.

Website en social media
Om de website en social media kanalen te verbeteren, verzamelen we o.a. gegevens over aantal bezoekers. Tevens maken wij gebruik van ‘cookies’ en heeft onze website een SSL certificaat. Bekijk hier uitleg over Cookies

Cookiebeleid

We gebruiken cookies om ons te helpen bezoekersgedrag te analyseren, onze website te optimaliseren en gericht te kunnen adverteren. Indien je niet instemt met het plaatsen van alle cookies zoals beschreven in dit cookiebeleid, dien je geen gebruik te maken van deze website en deze te verlaten. hieronder vertellen we je van welke cookies we gebruik maken op onze site.

Google Analytics en Adwords

Om bezoekcijfers en gedrag te analyseren, maken wij gebruik van Google Analytics. Op onze website worden geen advertenties van derden getoond. Wel maken wij gebruik van Google Adwords en remarketing. Dit betekent dat wij ook cookies plaatsen om te meten of onze advertenties op Google Adwords effectief zijn én om eventueel geïnteresseerden nogmaals een advertentie te kunnen tonen via Google Adwords.  Google Analytics verwijdert automatisch gebruikers- en gebeurtenisgegevens die ouder zijn dan 24 maanden.

 

Welke rechten heeft u op basis van de verwerking van persoonsgegevens?

PeelrandWonen vindt het belangrijk dat u uw rechten op basis van de privacywet goed kan uitoefenen. U heeft als huurder de volgende rechten:
recht op inzage
u heeft het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens we van u verwerken;
recht op dataportabiliteit
op uw verzoek kunnen we persoonsgegevens overdragen naar een andere organisatie. Bijvoorbeeld als u bij een andere verhuurder een woning gaat huren;
recht op vergetelheid
indien we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, heeft u het recht om deze te laten verwijderen;
recht op rectificatie en aanvulling
als uw persoonsgegevens niet juist of volledig zijn, dan heeft u het recht om deze aan te laten passen;
recht op beperking van de verwerking: gedurende de periode dat we bezig zijn om:

recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
indien we gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk om bezwaar te maken. Er wordt dan een belangenafweging gemaakt.

Klachten
PeelrandWonen vindt het belangrijk om tevreden huurders te hebben. We doen er alles aan om dit te realiseren. Het kan voorkomen dat u als huurder niet tevreden bent. In dat geval zoeken we graag samen met u naar een oplossing.
Als u vindt dat PeelrandWonen het privacybeleid niet juist naleeft, dan kunt u een klacht bij ons indienen via het klachtenformulier. U ontvangt altijd een gemotiveerd schriftelijk antwoord op uw klacht. Bent u niet tevreden met onze reactie? Dan kunt u de klacht voorleggen aan de Regionale Geschillencommissie.
Een laatste mogelijkheid is om een verzoek in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het betreft dan een verzoek om te bemiddelen of te adviseren in het geschil met PeelrandWonen. Dit kan via: Autoriteit persoonsgegevens.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via privacy@peelrandwonen.nl of 0492-32 44 05

Wijzigingen aan dit privacystatement
PeelrandWonen behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Eventuele wijzigingen blijven binnen de grenzen van de betreffende wetgeving. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

Terug naar boven