Peelrand Wonen

Regionale woondeal

Hoofdfoto
Datum: 13-03-2023

Afgelopen week zetten we samen met de Provincie Noord-Brabant, 56 gemeenten, 37 woningcorporaties en minister Hugo de Jonge onze handtekening onder de regionale woondeals. Hiermee zetten we allemaal onze schouders onder de grote opgave voor Brabant om tot 2030 ruim 130.000 woningen te bouwen in de provincie.

In totaal zijn er vier regionale woondeals opgesteld. Hierin staat onder andere vastgelegd hoeveel er gebouwd gaat worden, dat 30% van de nieuwbouw een sociale huurwoning wordt en dat tweederde van de woningen moet vallen onder het ‘betaalbare segment’. Dit betekent dat het een sociale huurwoning, een vrije sector huurwoning tot 1.000 euro per maand of een koopwoning tot een prijsgrens van 355.000 euro is.

Aandachtsgroepen, woonvormen en duurzaam bouwen
Ook zijn er afspraken gemaakt over verschillende aandachtsgroepen zoals arbeidsmigranten, woonwagenbewoners of studenten. Elke regio heeft dit, aan de hand van de karakteristieken van de desbetreffende regio, ingevuld. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het bouwen van flexwoningen, collectieve woonvormen en nieuwe woonvormen. Hierbij is circulariteit en duurzaam bouwen in elke woondeal een belangrijk uitgangspunt. Regio Zuidoost-Brabant heeft, als Brainportregio, op dat punt al de meest concrete afspraken gemaakt.

Intensieve samenwerking
De verdere uitvoering van de woondeals betekent naast een intensievere samenwerking tussen Rijk, provincie, gemeenten en woningcorporaties, ook een versterking van de samenwerking met relevante maatschappelijke en marktpartijen. Via regionale versnellingstafels worden hun expertise en denkkracht benut om de woningbouw te versnellen door onder andere het stellen van prioriteiten, benutten van (samenwerkings-) kansen en oplossingen te zoeken voor knelpunten. De recent bekendgemaakte natuurdoelanalyses van de Natura2000-gebieden in Brabant, met als gevolg daarvan een beperking van te verlenen vergunningen, maakte de noodzaak tot samenwerking alleen maar groter om vertraging van de woningbouw te voorkomen.

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening:  “In Brabant tekenen we vier regionale woondeals, goed voor de bouw van 130.600 woningen tot en met 2030. Een grote ambitie die dankzij de betrokkenheid van gemeenten, corporaties en marktpartijen haalbaar is. Met deze woningen houden we de dorpen en steden in Brabant leefbaar.”

Gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte en Wonen:  “Ik ben trots op de wijze waarop we samen met gemeenten en woningcorporaties tot afspraken zijn gekomen.  Ik zie enthousiasme om aan de slag te gaan. En dat is nodig, want het is een enorme kluif waar we onze tanden in zetten. De urgentie is voor iedereen duidelijk. Natuurlijk hebben we te maken met zaken als rente- en prijsstijgingen en een tekort aan bouwmaterialen en arbeidskrachten. Juist daarom zijn deze regionale woondeals de weg om de woningbouw te versnellen, sámen.”

Bestuurder Harrie Windmüller namens de Brabantse woningcorporaties:  “Volkshuisvesting staat weer op de kaart, met een minister die meer regie neemt in de volkshuisvestelijke opgave en de inrichting van Nederland. En dat is noodzakelijk, gezien de grote woningbouwopgave die we samen moeten realiseren. De regionale woondeal is de start van een intensievere, en bredere samenwerking om méér sociale en betaalbare woningen te realiseren. Duurzaam en voor alle doelgroepen in onze regio. De regionale woondeal zien we dan ook als een serieuze gezamenlijke verplichting richting alle woningzoekenden in Noord-Brabant.”

De woningcorporaties uit Noordoost Brabant spraken onder andere af dat zij tot en met 2030 ongeveer 10.020 sociale huurwoningen bouwen, 1.550 flexwoningen en 1.250 middenhuurwoningen. Een flinke opgave, met een investering van ruim 3.5 miljard euro.

Wethouder Rik Compagne van Meierijstad, namens de regio Noordoost-Brabant: “De ondertekening van deze Woondeal laat zien dat we als gemeenten, woningcorporaties, regio, provincie en Rijk de neuzen dezelfde kant op richten om de grote woningopgave, het realiseren van voldoende betaalbare woningen en de versnelling daarvan voor elkaar te krijgen. Het is nu de uitdaging om te zorgen dat het niet alleen bij papier blijft, maar dat we de afspraken ook echt in de praktijk gaan brengen. Daar hebben we elkaar hard bij nodig.”

 

 
Naar het nieuwsoverzicht
Terug naar boven